Účet

Vlastnícke právo k obsahu a duševného vlastníctva.

Vlastnícke právo k obsahu a duševného vlastníctva.

-podmienené užívanie obsahu. Obsah a všetky ostatné materiály na Stránkach, najmä vrátane, nie však výlučne, autorských práv a iných práv duševného vlastníctva k výtvarným a grafickým dielam, fotografiám, textu, video a audio klipom, ochranným známkam a logám dostupným na Stránkach (spoločne ďalej len „Obsah „), sú vo vlastníctve GCM Group s.r.o. a / alebo s ňou prepojených (spriaznených) spoločností. K prístupu a užívaniu Stránky a obsahu Stránky ste oprávnený (a) len pre osobné alebo nekomerčné účely alebo na účely zábavy. Nie ste oprávnený (a) obsah kopírovať, rozmnožovať, opätovne používať (netýka sa opätovného zobrazovanie Stránok), opakovane odovzdávať, upravovať, zverejňovať, zostavovať, umiestňovať na web, nahrávať (uploadovať), šíriť, modifikovať, vysielať či vytvárať odvodené diela od akéhokoľvek obsahu, a to žiadnym spôsobom a pre žiadny verejný alebo obchodný účel, bez predchádzajúceho písomného súhlasu GCM Group s.r.o. alebo vlastníka týchto materiálov. Všetky práva, ktoré nie sú udelené na základe týchto Podmienok používania, si výslovne vyhradzuje spoločnosť GCM Group s.r.o.. Všetky ochranné známky, obchodné názvy a logá, ako aj všetky súvisiace názvy výrobkov, dizajnové značky a slogany, ktoré sa objavia na stránkach, sú ochrannými známkami (zapísanými či nezapísanými)GCM  Group s.r.o., jej prepojených (spriaznených) spoločností a / alebo poskytovateľov licencie spoločnosti GCM Group s.r.o, ak nie je v týchto Podmienkach používania uvedené inak. GCM Group s.r.o., s ňou spriaznené spoločnosti a poskytovatelia licencie GCM Group s.r.o. si výslovne vyhradzujú všetky práva duševného vlastníctva ku všetkému Obsahu na Stránkach. K žiadnemu Obsahu obsiahnutému na Stránkach nedostávate žiadnu licenciu. GCM Group, s.r.o., s ňou prepojené (spriaznené) spoločnosti alebo poskytovatelia licencie GCM Group s.r.o. sa môžu podľa svojho výlučného uváženia domáhať svojich práv duševného vlastníctva, a to v plnom rozsahu podľa práva vrátane podnet na začatie trestného stíhania.

REGISTRÁCIA
Loading...
EnglishGermanRussianSlovak